PETYCJE


Petycje

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach  (Dz. U. z 2014r. poz. 1195).

 

Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Tuszyna można nadsyłać:

  • pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Miasta w Tuszynie

95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
 

  • pocztą elektroniczną na adres: tuszyn@tuszyn.info.pl
  • doręczać osobiście do Urzędu Miasta w Tuszynie, przy ul. Piotrkowskiej 2/4,  w godzinach 7.30 – 15.30  w poniedziałek, środę  i czwartek, w godzinach  7.30 -17.00 we wtorek oraz  w godzinach 7.30-14.00 w piątek.

Prosimy o oznaczenie przesyłek dopiskiem „PETYCJE”

 

Zgodnie z ustawą petycja powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów należy wskazać reprezentującą ją osobę;
  2. jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby musi to nastąpić za jej zgodą, wyrażoną w formie pisemnej, którą należy dołączyć do petycji;
  3. wskazanie przedmiotu petycji, którym zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach: „może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawiane będą bez rozpoznania.Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Beata Krawczyk [Sekretarz Miasta] dnia 20 lipiec 2016
Informacja opublikowana przez:
  Joanna Krawczyk dnia 20 lipiec 2016 godz. 09:14
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Joanna Krawczyk dnia 20 lipiec 2016 godz. 11:46
Liczba odsłon:
  9018 od 20 lipiec 2016 godz. 09:14  (średnio 4.18 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl