Praca » Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH   MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 70b ustawy o systemie oświaty, pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli spełniają oni określone w ustawie warunki tj.: - pracodawca posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych , - młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin. Pracodawca składa wniosek do Burmistrza Miasta Tuszyna (właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika) o dofinansowanie w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego przygotowania zawodowego, dołączając kopie dokumentów potwierdzających posiadane przez pracodawcę kwalifikacje, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz dokumentów potwierdzających zdanie przez młodocianego egzaminu. Młodociani pracownicy to, zgodnie z ustawą - Kodeks Pracy, młodzież w wieku 16-18 lat, podlegająca (zgodnie z ustawą o systemie oświaty) obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki. Przygotowanie zawodowe pracodawcy jest sposobem realizacji tego obowiązku. Przygotowanie to odbywa się przez naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników odbywać się będzie w ramach dotacji celowej dla gmin poprzez budżety wojewodów. Związane jest to z likwidacją od 2004r. ulg podatkowych tzw. "ulg uczniowskich" dla pracodawców za wykształcenie młodocianych pracowników w ramach przygotowania zawodowego. Dofinansowanie obejmuje pracodawców, którzy zawarli umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego po dniu 31 grudnia 2003r. oraz pracodawców, którzy zawarli umowy przed dniem 1 stycznia 2004r., ale kształcenie rozpoczęli w roku szkolnym 2004/2005. W roku 2005 dofinansowanie nadal dotyczy tych pracodawców, którzy przygotowują młodocianych pracowników w zakresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Pracodawcy, którzy prowadzą dla młodocianych naukę zawodu trwającą 2 lata, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie po zakończeniu tej nauki, tj. w roku 2006. Kwota dofinansowania kosztów przyuczenia do wykonywania określonej pracy wynosi 240 zł na jednego młodocianego za każdy pełny miesiąc kształcenia. W związku z powyższym pracodawcy, którzy zatrudniają młodocianych pracowników - mieszkańców Gminy Tuszyn i spełniający kryteria zawarte w tej informacji proszeni są o dostarczenie w terminie do 19.04.2005r. danych o liczbie pracowników i terminie zakończenia przygotowania zawodowego.Informacja opublikowana przez:
  Artur Olasik dnia 25 lipiec 2005 godz. 07:49
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Artur Olasik dnia 25 lipiec 2005 godz. 07:53
Liczba odsłon:
  25226 od 25 lipiec 2005 godz. 07:49  (średnio 4.64 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl