Ochrona Środowiska » Odpady komunalne  » Aktualności » Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych


Dlaczego należy wypowiedzieć umowę na odbiór odpadów komunalnych z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych?
Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 01.07.2013 r. Gmina Tuszyn przejmie odpowiedzialność za odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W tym celu Gmina zawrze umowy z firmami wyłonionymi w przetargu publicznym i zadba o to, by firmy te spełniały wysokie standardy i dawały gwarancję sprawnego działania całego systemu odbioru.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, aby uniknąć ponoszenia podwójnych kosztów związanych z odpadami powinni wypowiedzieć dotychczas obowiązujące umowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych zawartych z firmami zajmującymi się odbiorem odpadów.

Co powinni zrobić właściciele nieruchomości ze swoimi dotychczasowymi umowami na odbiór odpadów komunalnych?
Właściciele nieruchomości zamieszkałych
winni zadbać o to, aby dotychczas obowiązujące umowy zostały wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.

W związku z tym należy:
" sprawdzić na jaki czas, określony, czy nieokreślony zawarta została umowa;
" sprawdzić termin wypowiedzenia w dotychczasowej umowie (niektóre firmy mają długie 3-miesięczne okresy wypowiedzenia);
" złożyć dotychczasowemu odbiorcy odpadów pisemne wypowiedzenie świadczonych usług;
" wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne winni zadbać o to, aby dotychczas obowiązujące umowy w zakresie  odbioru odpadów komunalnych zostały wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.

W związku z tym należy:
" sprawdzić na jaki czas, określony, czy nieokreślony zawarta została umowa,
" sprawdzić termin  wypowiedzenia w dotychczasowej umowie (niektóre firmy mają długie 3-miesięczne okresy wypowiedzenia),
" złożyć dotychczasowemu odbiorcy odpadów pisemne wypowiedzenie świadczonych usług,
" wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.

W przypadku w/w nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza i powstają odpady inne niż odpady komunalne (odpady związane z działalnością gospodarczą), właściciel nieruchomości zawiera umowę na odbiór tych odpadów we własnym zakresie na dotychczasowych zasadach. 

Wzór wypowiedzenia umowy

Możliwe pytania:

  • Co zrobić jeśli umowa „zaginęła”?

W takim wypadku należałoby zwrócić się na piśmie do odbiorcy odpadów o wydanie duplikatu umowy. 

  • Co zrobić jeśli nie złożę pisemnego wypowiedzenia umowy?

Po zmianie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotychczasowe umowy na wywóz odpadów komunalnych nie ulegają rozwiązaniu z mocy prawa. Każdy więc właściciel nieruchomości winien dotychczasową umowę wypowiedzieć.

  • W związku z koniecznością wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady, czy istnieje możliwość zatrzymania dotychczasowych pojemników na odpady?

Właściciel nieruchomości zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach winien wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywać je w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. To w jaki sposób spełni ten obowiązek zależy to tylko od wyboru właściciela nieruchomości. Przypuszczalnie będzie istniała możliwość wykorzystywania dotychczas używanych pojemników do zbierania odpadów na zasadach określonych w indywidualnych umowach z właścicielami pojemników.Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Dorota Pielużek [Inspektor] dnia 27 marzec 2013
Informacja opublikowana przez:
  Adam Nawrocki dnia 27 marzec 2013 godz. 13:23
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Adam Nawrocki dnia 27 marzec 2013 godz. 13:39
Liczba odsłon:
  14593 od 27 marzec 2013 godz. 13:23  (średnio 4.61 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl