OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH » INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH » Klauzule informacyjne  » Klauzula dotycząca kwalifikacji wojskowej


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – kwalifikacja wojskowa

 

Zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej również RODO)

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest:
Burmistrz Miasta Tuszyna, mający siedzibę w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Burmistrzem Miasta Tuszyna można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora :Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4 , email tuszy@tuszyn.info.pl

Nr telefonu: 42 232 13 83 w. 38

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Wyznaczono inspektora ochrony danych z którym może się Pani/Pan  skontaktować poprzez:

adres email: iod@tuszyn.info.pl
nr telefonu 42 614-34-26 wew. 28
pisemnie pod adresem Administratora

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane

 

W celu wykonania zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia  z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej  Polskiej w celu:

 

- przeprowadzenia rejestracji dotyczącej założenia ewidencji woskowej oraz przeprowadzenia kwalifikacji  wojskowej

ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: Łódzki Urząd Wojewódzki,  Starostwo Powiatowe Łódź-Wschód, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Łodzi, Powiatowa Komisja Lekarska ds. kwalifikacji wojskowej, urzędy administracji publicznej realizujące zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) tj.  10 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbywała się kwalifikacja wojskowa.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania ich sprostowania oraz uzupełnienie niekompletnych danych i prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
telefon : 22 531 03 00

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane z rejestru mieszkańców  Gminy Tuszyn prowadzonego  przez Burmistrza Miasta Tuszyna (Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 ze zm.)

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak również Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. W zakresie wymaganym przepisami prawa (tj. imię/imiona, nazwisko, data urodzenia, nr dowodu osobistego, miejsce pobytu stałego i czasowego) podanie danych jest obowiązkowe.Informacja opublikowana przez:
  Joanna Krawczyk dnia 27 styczeń 2020 godz. 13:28
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Joanna Krawczyk dnia 27 styczeń 2020 godz. 13:30
Liczba odsłon:
  944 od 27 styczeń 2020 godz. 13:28  (średnio 1.59 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl