OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH » INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH » Klauzule informacyjne  » Klauzula dotycząca monitoringu miejskiego


KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Gminie Tuszyn jest Burmistrz Miasta Tuszyna, z siedzibą ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn, kontakt mailowy pod adresem: tuszyn@tuszyn.info.pl, kontakt telefoniczny 42 614-34-26;

 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
  1) listownie: ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn;

  2) poprzez e-mail:iod@tuszyn.info.pl

  3) telefonicznie: 42 614-34-26 wew. 28

 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane są na podstawie art. 9a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, podstawą prawną do ich przetwarzania jest więc art. 6 ust. 1 pkt. e RODO - przetwarzanie niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeńśtwa obywateli w obszarze przestrzeni publicznej.

 5. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres 30 dni od dnia nagrania, z wyjątkiem sytuacji, gdy nagranie obejmuje zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do celow dowodowych w zakresie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez stosowne organy.

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. Strażnicy Straży Miejskiej, Administrator Systemów Informatycznych, Inspektor Ochrony Danych w związku z wypełnianymi zadaniami.

 7. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 8. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

  - do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć wszystkie bądź poszczególne prawa.

  - do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO,

 9. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 10. Monitoring wizyjny obejmuje swym zasięgiem: Treść informacji

 

 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Joanna Krawczyk [Inspektor Ochrony Danych]
Informacja opublikowana przez:
  Joanna Krawczyk dnia 20 listopad 2018 godz. 09:57
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Joanna Krawczyk dnia 27 listopad 2018 godz. 08:58
Liczba odsłon:
  3581 od 20 listopad 2018 godz. 09:57  (średnio 2.78 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl