BUDŻET » Budżet 2002


 

         UCHWAŁA  NR XXXIX/263/2002

                             Rady Miejskiej w Tuszynie

                              z dnia   19 lutego 2002 roku

 

 

 

            w sprawie:  uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2002 rok.

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d  i pkt 10 oraz art.51

ust.1  i  2, art.57 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz.U.Nr 13, poz.74 z 1996  roku  z późn. zm.) oraz art.109, art.116, art.122,

art.123, art.124, art.128 ust.2  pkt 1 i pkt 2,  art.134 ust.3  ustawy

z dnia 26 listopada  1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 155,

poz.1014  z późn.zm.) - Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:

 

1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2002:

       1) Dochody ogółem                                                                   -   26.856.762

       2) Przychody                                                                                -     3.215.009

w tym:

        -  pożyczki                                                                                   -     1.900.000

        -  nadwyżka budżetowa                                                                             -      1.315.009

            w tym:

            wolne środki pochodzące z umorzonych pożyczek                -         290.000

                                                                                                                                 _________

                                                                                                                              30.071.771

                                                                                                                                                                                             

 

       1) Wydatki ogółem                                                                   -   28.633.817

       2) Rozchody                                                                                 -     1.437.954

w tym:

        -  spłata rat pożyczek i kredytów                                                -     1.147.954

        -  lokata długoterminiowa                                                    -         290.000

                                                                                                                                 _________

                                                                                                                                 30.071.771

                                                                                                                             

 

2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości                -   26.856.762

           z tego:

       1) dochody z podatków i opłat                                                   -   17.157.305

       2) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

           budżetu państwa                                                                 -     2.322.224

       3) dochody z majątku gminy                                                       -        742.041

       4) pozostałe dochody własne                                                    -        996.610

 

-2-

 

       5) dotacje celowe na zdania bieżące zlecone gminie

            z zakresu administracji rządowej                                 -     1.042.286

       6) dotacja z UKF i S                                                                 -        100.000

       7) dotacja z PFRON                                                                 -          75.000

       8) subwencja ogólna z budżetu państwa                                  -     4.224.560

              w tym:

                - część oświatowa                                                                             -     3.719.418

                - część rekompensująca                                                     -        500.064

                - część podstawowa                                                                          -           5.078       

        9) dochody z tytułu wydawania zezwoleń

                 - sprzedaż napojów alkoholowych                                         -        196.736

 

        Szczegółowe źródła dochodów określają załączniki Nr  1, 2,3  do niniejszej uchwały.

 

 

3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości                 -   28.633.817

 

        w tym:

       1) wydatki bieżące własne                                                       -      6.696.032

       2) wydatki - wynagrodzenia i pochodne

           od wynagrodzeń                                                                         -      9.096.164

       3) wydatki bieżące na realizację zadań określonych

            w programie profilaktyki i rozwiązywania

            problemów alkoholowych                                                        -           41.350

       4) wydatki na zadania zlecone gminie                                     -       1.042.286

       5) wydatki na finansowanie inwestycji                                               -      10.772.450

       6) wydatki na finansowanie inwestycji związanych

           z ralizacją zadań określonych w programie profi -

           laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                -         155.386

       7) dotacje dla zakładów gospodarki budżetowej

           ( ZW i K , ZGM )                                                                  -         830.149

    

       Przeznaczenie wydatków na realizację zadań określają załączniki  Nr 4,5,6,7 

       do niniejszej uchwały.

 

4. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planie dochodów budżetowych na 2002 rok

       wynoszą  3.215.009 zł.  i zostaną pokryte z następujących źródeł:

        - pożyczki  z WFOŚ i GW                                                          -       1.900.000

        - nadwyżka budżetowa                                                                             -       1.315.009

           w tym:

           wolne środki pochodzące z umorzonych pozyczek                -          290.000

 

5. Przeznacza się dochody własne gminy na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych

       z działu 756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

       nie posiadających osobowości prawnej   w wysokości   1.147.954 zł.

 

       Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru

       zawiera załącznik Nr 8  do niniejszej uchwały.

-3-

 

6. Ustala się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1%

       wydatków budżetu gminy tj.  137.945 zł.

 

7. Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie

         w wysokości   1.042.286 zł. 

         Szczegółowy podział dochodów  i wydatków na finansowanie zadań zleconych

         określają załączniki Nr  3,6  do niniejszej uchwały.

 

8. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik Nr 7

         do niniejszej uchwały.

 

9. Ustala się kwoty przychodów i wydatków środków specjalnych

       w wysokości   472.648 zł.  zgodnie z załącznikiem Nr 9  do niniejszej uchwały.

 

10. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych w kwocie  2.150.849 zł.

        zgodnie z załącznikiem Nr 10  do niniejszej uchwały.

 

11.Ustala się kwotę dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

       w wysokości   830.149 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 11.

 

  12. Ustala się kwoty przychodów i wydatków  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

         i Gospodarki Wodnej  w wysokości   55.123 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 12 

         do niniejszej uchwały.

 

13. Ustala się kwoty przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobami

        Geodezyjnymi i Kartograficznymi  w wysokości  52.865 zł.  zgodnie z załączkiem Nr 13

        do niniejszej uchwały.

 

14. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2002 r.

         w wysokości 16.708 zł.  zgodnie z załącznikiem Nr 14.

 

  15. Ustala się dotację dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

           w kwocie  148.286 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 15 

 

  16. Upoważnia się Zarząd Miejski do zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty

         200.000 zł.  oraz do ich spłat.

 

17. Upoważnia się Zarząd Miejski do zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty

         100.000 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru

          budżetu.

 

18. Upoważnia się Zarząd Miejski do:

1)       dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków

między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

2)       upoważnia się Zarząd Miejski do udzielania upoważnień dla kierowników zakładów

budżetowych wymienionych w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,

do przenoszenia wydatków między paragrafami w ramach jednego rozdziału

z wyjątkiem zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i wydatków majątkowych.

-4-

 

19. Upoważnia się Zarząd Miejski do lokowania wolnych środków budżetowych w innych

         bankach  niż bank wykonujący obsługę  bankową  budżetu gminy 

         oraz  na rachunkach oprocentowanych w banku wykonującym obsługę  bankową.

 

20. Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Miejskiemu w Tuszynie.

 

21. Zobowiązuje się Zarząd Miejski do przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania

         w formie pisemnej o przebiegu wykonania dochodów i wydatków oraz zmian

         dokonanych w budżecie w zakresie zadań własnych i zleconych za  I  półrocze 2002 r.

         w terminie do  31 sierpnia 2002 r.,  w szczegółowości uchwały budżetowej

         wraz z objaśnieniami.

 

22. Zobowiazuje się Zarząd Miejski do przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania

         z wykonania budżetu  gminy za rok 2002  w szczegółowości uchwały budżetowej

         na rok  2002  w terminie do  31  marca 2003 roku.

 

23. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiazującą 

od  1  stycznia 2002 roku  i  podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym        Województwa Łódzkiego. 

 Informacja opublikowana przez:
  Artur Olasik dnia 17 czerwiec 2005 godz. 09:36
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Artur Olasik dnia 28 kwiecień 2010 godz. 19:22
Liczba odsłon:
  25526 od 17 czerwiec 2005 godz. 09:36  (średnio 4.66 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl