OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH » INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH » OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tuszyn – Burmistrz Miasta Tuszyna, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn


2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) -

Panią Joannę Krawczyk, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

- pod adresem e-mail iod@tuszyn.info.pl,

- listownie pod adresem Administratora - ul. Piotkowska 2/4, 95-080 Tuszyn

-  telefonicznie pod nr telefonu 42 614-34-26 wew. 28.


3. Administrator danych osobowych gromadzi Pani/Pana dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutu, a także na podstawie szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych,
na podstawie zawartych umów, oraz udzielonych zgód:

a) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
b) w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora (podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
d) w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie wcześniej udzielonej zgody (podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

e) w określonych przypadkach zachodzić może przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych (podstawa przetwarzania art. 9 ust. 2 RODO), kiedy:

- osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu;

-  jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego;

- jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

- jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego,

-  jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO.

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.


5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach , w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu,
z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
 - dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

 - żądania ich sprostowania,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres iod@tuszyn.info.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.

8.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.


9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.


10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Joanna Krawczyk [Inspektor Ochrony Danych] dnia 2 sierpień 2018
Informacja opublikowana przez:
  Joanna Krawczyk dnia 2 sierpień 2018 godz. 15:48
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Joanna Krawczyk dnia 25 marzec 2019 godz. 15:26
Liczba odsłon:
  4683 od 2 sierpień 2018 godz. 15:48  (średnio 3.18 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl