STOWARZYSZENIA » ZHP


ZHP Chorągiew Łódzka Komenda Hufca Tuszyn

                                                              
                                                               
                                                              

Siedziba: 95-080 Tuszyn, ul. Parkowa 3
tel: (42) 614-22-49, 
e-mail: tuszyn@zh.pl , rubaszka1@interia.pl

Komendant Hufca:   pwd. Paulina Rosowska
501 899 357
Z-ca Komendanta ds programowych:   pwd. Maria Rygielska
Skarbnik Hufca:
  Agnieszka
Olszewska-Małecka
511 929 028

Członkowie komendy:
pwd. Agnieszka
Żentak 
pwd. Katarzyna Wodzińska

Zakres działalności:

 - stworzenie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju człowieka np: organizowanie obozów letnich i zimowisk, biwaków wiosennych i jesiennych; funkcjonowanie gromad zuchowych i drużyn harcerskich, organizacja imprez środowiskowych typu: Święto Pieczonego Ziemniaka, jasełka i wigilia dla osób samotnych przy parafii św. Krzysztofa w Tuszynie - Lesie, zabawa noworoczna, kuligi, wycieczki rowerowe, udział w imprezach organizowanych na szczeblu chorągwianym, m.inn. konkurs "Strofy o Ojczyźnie", Akcja za grosik, "Światełko Betlejemskie", "Odkrywcy nieznanego świata",

- stworzenie warunków do nawiązywania i utrwalania więzi międzyludzkich (udział w/w imprezach).

- Upowszechnienie się wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawienie się jego niszczeniu przez cywilazację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą,

- realizacja programu KH ZHP w Tuszynie w oparciu o program KCH ZHP

- KH ZHP Tuszyn realizuje harcerski system wychowawczy rozumiany jako jedność zasad harcerskiego wychowania (służba, braterstwo, praca nad sobą), w którym istotną rolę odgrywa sobisty przykład instruktorski,

- promowanie i kształtowanie postaw aktywnychwobec otaczającego świata w ramach profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży,

- promowanie wejścia Polski do Unii Europejskiej w ramach akcji " UNIA BEZ TAJEMNIC - wczoraj, dziś i jutro",

 - KH ZHP Tuszyn zrzesza swoich czlonków w podstawowych jednostkach organizacyjnych (tj. gromadach zuchowych, drużynach młodszo- i starszoharcerskich oraz w kręgu instruktorskim) i prowadzi wśród nich całoroczną działalność oświatowo- wychowawczą posugując się charakterystycznymi dla ZHP formami pracy,

- KH ZHP Tuszyn zapewnia ciągle kształcenie kadry instruktorskiej poprzez udział w kursach, szkoleniach, konferencjach,warsztatach metodycznych organizowanych przez Chorągiew Łódzką ZHP lub Centralną Szkołę Instruktorską "Perkoz"

- KH ZHP Tuszyn organizuje letni i zimowy wypoczynek w formie wyjazdowej,

- wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i odpowiedzialności za siebie i grupę rówieśniczą,

- kształtowanie samodzielności, dbałości o higienę osobistą, kulturę języka i zdrowy tryb życia,

- rozwijanie umiejętności pracy w zespole i grupie rówieśniczej, dyscypliny i samodyscypliny,

- rozbudzanie fantazji tworczej i wyobraźni u dzieci,

- stworzenie więzi emocjonalnych, możliwości rozwijania indywidualności harcerzy, zainteresowań, predyspozycji i pasji,

- kształtowanie nawyków rozwijania i dbałości i sprawność fizyczną, właściwej postawy sportowej, zdrowej rywalizacji oraz szacunku dla przeciwnika,

- wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody i wlaściwych przyzwyczajeń w obcowaniu z nią

- rozwijanie właściwych postaw, przekonań, tolerancji, uczciwości, odwagi cywilnej, sztuki argumentacji i dyskusji

- wdrażanie zespołu - zastępu do pracy na rzecz zbiorowiści (środowiska obozowania, miejscowej ludności).

- pogłębianie wiedzy i umiejętności harcerskich, stworzenie możliwości poznania siebie w różnych sytuacjach (służba wartownicza, turnieje, biegi terenowe, gry i zabawy, zajecia ekologiczne).Informacja opublikowana przez:
  Artur Olasik dnia 29 listopad 2005 godz. 10:36
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Busiakiewicz Marek dnia 26 listopad 2013 godz. 09:00
Liczba odsłon:
  23833 od 29 listopad 2005 godz. 10:36  (średnio 4.55 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl