ARCHIWUM » Pomoc Społeczna - MOPS » Zasady udzielania pomocy


 

Zasady udzielania pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej :

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

   1) ubóstwa;

   2) sieroctwa;

   3) bezdomności;

   4) bezrobocia;

   5) niepełnosprawności;

   6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

   7) przemocy w rodzinie;

   8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

   9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia

     gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub

     wielodzietnych;

  10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej

     placówki opiekuńczo-wychowawcze;

  11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;

  12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

  13) alkoholizmu lub narkomanii;

  14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

  15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

                                       

                                     

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

z zastrzeżeniem art.  40, 41, 78 i 91 ustawy o pomocy społecznej, przysługuje:

   1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461

     zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej";

   2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł,

     zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie";

   3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na

     osobę w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny"

 - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w

  art. 7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy

  społecznej.

 

Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty, o których mowa w art. 8 ust.

  1 pkt 1 i 2 ustawy, uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego

  złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek

  został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa

  nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

   1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

   2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym

     ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne

     określone w odrębnych przepisach;

   3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Do dochodu ustalonego nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.

 

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

   1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach

     określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za

     dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty

     uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na

     ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym

     ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, związane z prowadzeniem tej

     działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenie

     społeczne nie zaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w

     odrębnych przepisach, z tym że:

     a) różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc

       poprzedzający miesiąc złożenia wniosku w oparciu o wielkości wykazane w

       deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku do końca miesiąca

       poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca

       miesiąca poprzedzającego ten miesiąc; wysokość miesięcznego obciążenia

       podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkami na

       ubezpieczenie społeczne przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc

       złożenia wniosku,

     b) jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie

       uproszczonej, a także jeżeli nie złożył deklaracji, jego dochód ustala

       się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok

       kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził

       działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w

       oparciu o oświadczenie tej osoby;

   2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym

     podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby

     fizyczne - za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek

     na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności

     nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę

     najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

 

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi

  przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny,

  o którym mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 ustawy, rozumie się podatek wyliczony w takiej

  proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności

  gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich

  wykazanych w nich dochodów.

 

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku

  prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o

  podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia

  wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za okresy, o których

  mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 ustawy, zawierającego informację o wysokości:

   1) przychodu;

   2) kosztów uzyskania przychodu;

   3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

   4) dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł -

     których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy;

   5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne;

   6) należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku;

   7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z

     prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku

  prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o

  zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez

  osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez

  naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie

  opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie

  Ubezpieczeń Społecznych.

9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w

  wysokości 194 zł.

10. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych

  oraz z innych źródeł sumuje się.

11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia

  wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu

  jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

   1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby

     samotnie gospodarującej,

   2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie

 - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy,

  poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

12.  W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia

  wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu

  należnego za dany okres, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach

  na kolejne miesiące przez okres odpowiadający okresowi, za który uzyskano

  dochód.

13. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu

  ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania

  decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

 

UWAGA!!!

Wartość dochodu odpowiadającą dochodowi z 1ha przeliczeniowego wynosi 194,00 zł.

(kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku

  badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej

  dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych).

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego

  złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek

  został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa

  nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

   1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

   2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym

     ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne

     określone w odrębnych przepisach;

   3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

UWAGA!!!


Należy pamiętać że świadczenia przysługują przy wystąpieniu co najmniej jednej z wcześniej wymienionych okoliczności. W świetle ustawodawstwa dotyczącego pomocy społecznej prze rodzinę rozumie
się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;

Decyzje o przyznaniu świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej wydawane są w formie pisemnej.

Ośrodek Pomocy Społecznej może uprawnionym osobom i rodzinom udzielić wsparcia w następujących formach:

 

   1) świadczenia pieniężne:

     a) zasiłek stały,

     b) zasiłek okresowy,

     c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

     d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

     e) pomoc dla rodzin zastępczych,

     f) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,

     g) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z

       nauką języka polskiego dla uchodźców;

   2) świadczenia niepieniężne:

     a) praca socjalna,

     b) bilet kredytowany,

     c) składki na ubezpieczenie zdrowotne,

     d) składki na ubezpieczenia społeczne,

     e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

     f) sprawienie pogrzebu,

     g) poradnictwo specjalistyczne,

     h) interwencja kryzysowa,

     i) schronienie,

     j) posiłek,

     k) niezbędne ubranie,

     l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w

       rodzinnych domach pomocy,

     m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w

       ośrodkach wsparcia,

     n) mieszkanie chronione,

     o) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

     p) opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-

       wychowawczej,

     q) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w

       mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na

       zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,

     r) szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez

       ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.Informacja opublikowana przez:
  Artur Olasik dnia 8 czerwiec 2005 godz. 15:25
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Artur Olasik dnia 8 czerwiec 2005 godz. 15:25
Liczba odsłon:
  26253 od 8 czerwiec 2005 godz. 15:25  (średnio 4.76 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl