Uchwały Rady Miejskiej                

 

 

Z dniem 07.02.2020 r. Gmina Tuszyn uruchomiła nową stronę Biuletynu Informacji Publicznej.

Zapraszamy pod adres www.tuszyn.info.pl

 

 

 

 

 

TRANSMISJA NA ŻYWO SESJI RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

SESJE ARCHIWALNE 

 

Wobec prowadzonego postepowania karnego mającego za przedmiot okoliczności poruszone na posiedzeniu Rady Miejskiej w Tuszynie z dn. 31.12.2018 r. - do czasu zakończenia postępowania przygotowawczego na podstawie art. 241 KK nagranie z sesji nie będzie udostępniane.

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

 

 

 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).


 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tuszyn – Burmistrz Miasta Tuszyna, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn


2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem mail
iod@tuszyn.info.pl


3. Administrator danych osobowych gromadzi Pani/Pana dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutu, a także na podstawie szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych,
na podstawie zawartych umów, oraz udzielonych zgód.


4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora;
c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
d) w pozostałych przypadkach - na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.


6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach , w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu,
z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:


 

 - dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

 - żądania ich sprostowania,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres iod@tuszyn.info.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.

9.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.


10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.


11.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta w Tuszynie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


URZĄD MIASTA W TUSZYNIE

ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn

tel. 042 614-34-26 

FAX. WEWN. 37

 

wykaz numerów w Urzędzie Miasta w Tuszynie Treść informacji

 

www.tuszyn.org.pl

 

e-mail: tuszyn@tuszyn.info.pl

 

BURMISTRZ MIASTA TUSZYNA - mgr inż. Witold Małecki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GODZINY PRACY :

 

pon: 7:30-15:30

wt: 7:30:17:00

śr: 7:30-15:30

czw: 7:30-15:30

pt: 7:30-14:00

 

 

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:

- Burmistrz Miasta Tuszyna lub Zastępca Burmistrza - we wtorki w godzinach: 800 - 1200  i 1630 –  1730 ;

(jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy przyjęcia interesantów odbywają się w najbliższym dniu roboczym)

- Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta – we wszystkie dni robocze w ramach swoich możliwości czasowych;

- Wyznaczony pracownik - Pan Krzysztof Janicki - we wszystkie dni robocze w czasie godzin pracy Urzędu (pok. nr 14).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie w środy w godzinach: 800 -  900 

 

 

 

 

          NIP Gminy Tuszyn: 728-25-99-683                   

         NIP Urzędu Miasta w Tuszynie: 771-10-10-195   

                

Nr rachunku bankowego (podatki, inne ): 58 1240 3451 1111 0000 3031 6216

 

Nr rachunku bankowego wyłącznie dla wnoszenia opłat za odpady komunalne:
76 1240 3451 1111 0010 9288 2604

 

 

 

 

Nieruchomości
do sprzedaży

Nieruchomości
do dzierżawy

Nieruchomości
do użyczenia

Lokale
do sprzedaży

Wykaz

wyświetl

wyświetl

wyświetl

wyświetl

Przetargi

wyświetl

wyświetl

 

wyświetl

 

 Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn na lata 2017 - 2025 - ANKIETA

 

 

List gratulacyjny od Prezydenta RP

 

 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA Z DZIAŁALNOŚCI

W LATACH KADENCJI 2010-2014

Treść sprawozdania

 

 


   

 

                   

 

 

 

 

Drukuj 
Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl